VEDTÆGTER

 

§ 1

Foreningens navn er "Motionscykelklubben BAGHJULET". Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune

§ 2
Foreningens formål er, at dyrke cykling på motionsplan og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
§ 3

Som medlemmer kan optages alle cyklister, der kan gå ind for §2. Børn og unge under 15 år kan kun deltage i træningsture, i følge med en forælder eller anden udpeget voksen.
§ 4

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt forud. Der findes såvel kontingent for enkeltpersoner, som for familier.

§ 5
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter, som er valgt på generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er alle myndige medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af to år, således at der på ulige årstal afgår 4 medlemmer og på lige årstal 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer til løsning af specielle opgaver.
Bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant er på valg hvert år.
Bestyrelsen fastsætter selv arbejdsform.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Formandens stemme tæller dobbelt i tilfælde af stemmelighed.

Over bestyrelsens møder føres referat.

Foreningen tegnes af formanden.
For at hæve af foreningens formue ud over driftskontoen kræves godkendelse af et flertal i bestyrelsen. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Klubben yder kun tilskud til enkeltpersoner efter de af Bestyrelsen fastlagte regler. Klubben yder ikke tilskud til andre foreninger.

§ 6
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes via mail og annonceres på hjemmesiden med mindst 4 ugers varsel.
Indkaldelsen skal vedlægges dagsorden.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Den endelige dagsorden med eventuelle indkomne forslag vil fremgå af hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Budgetfremlæggelse
6. Indkomne forslag
a) Fra bestyrelsen
b) Fra medlemmerne
7. Valg af:
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) 2 Suppleanter
8. Valg af:
a) 2 Revisorer
b) 1 Revisorsuppleant
9. Kåring af årets Pedaltramper
10. Oplæg til kommende sæson
11. Eventuelt

 

Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, men såfremt blot et medlem forlanger det, holdes der skriftlig afstemning. Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal, se dog §10 og §11.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring inkl. dagsorden.

Bestyrelsen er pligtig at afholde generalforsamlingen senest 6 uger efter at have modtaget en sådan begæring.

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes efter samme retningslinjer som ordinære generalforsamlinger.

§ 8

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal inden det forelægges på generalforsamlingen påtegnes af bestyrelse og revisorer.

§ 9
Kontingent opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Bestyrelsen fastsætter betalingsterminer og opkrævningsform. Såfremt betalingsterminer overskrides, suspenderes medlemskabet indtil forholdet er bragt i orden.

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse, som om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden der træffes afgørelse. Beslutning om udelukkelse kan træffes af bestyrelsen. Beslutning om eksklusion træffes på førstkommende generalforsamling, hvor sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 10

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/6 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer også er for forslaget, uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede, er forslaget vedtaget.
§ 11
Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling. Til opløsning af foreningen kræves at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, samt at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen.
Er dette ikke opfyldt skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes 14 dage efter. På denne generalforsamling kræves blot, at 3/4 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning.

§ 12

Ved en opløsning af foreningen, skal den formue, der måtte være i behold på opløsningstidspunktet, deponeres hos Middelfart Sparekasse i indtil 3 år, idet den inden for dette tidsrum vil være at overdrage til en ny cykelklub, som måtte blive stiftet i Middelfart med den samme formålsparagraf som "Motionscykelklubben BAGHJULET" og med et sæt vedtægter, som kan anerkendes af Middelfart Byråd, herunder at disse vedtægter indeholder en bestemmelse af samme omfang, som nævnt nedenfor. Lykkes det ikke inden for en 3 års periode at oprette en ny cykelklub, skal formuen overdrages til Danmarks Cykle Unions Motionssektion, som inden for de følgende 3 år skal anvende formuen ligeligt til oplysningsvirksomhed om trafiksikkerhed for børn og unge i Middelfart Kommune og Fredericia Kommune.

§ 13

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser foreningen har.
Foreningen hæfter med sin formue og sine forpligtelser.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen udover at betale kontingent.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

vedtaget på generalforsamling den 8 september 2021 (seneste opdatering i § 5)

 

Støt dem, der støtter Baghjulet